• Charakteristika školy

Základní škola Jeřice je jednotřídní škola malotřídního charakteru. Navštěvují ji žáci 1. – 5. ročníku z Jeřic a okolních vesnic.
Škola pracuje podle programu Základní škola, č.j.16847/96 – 2 a svého vlastního Školního vzdělávacího programu nazvaného „Šance pro všechny“.
Budova školy je sice menší, ale pro naše potřeby plně dostačující.V přízemí se nachází malá tělocvična a šatny, v prvním poschodí jsou dvě třídy. Jedna je kmenová učebna vybavená výpočetní technikou, druhá slouží školní družině a pro výuku výtvarné a pracovní výchovy.
Hned u školy je menší pozemek, který je využit v letních měsících pro sportovní výchovu či školní družinu. Tuto nabídku ještě rozšiřuje možnost použití obecního fotbalového hřiště či dětského koutku s průlezkami.
Naši žáci pracují denně s výpočetní technikou formou výukového SW v jednotlivých předmětech nebo samostatně, počítače jsou připojeny na internet.
Ve škole pracují dva kroužkyhra na flétnu a sportovní hry.
Škola nabízí velké množství aktivit, které rozšiřují obzory našich žáků – jezdíme plavat, dojíždí k nám keramička, navštěvujeme koncerty a divadelní či filmová představení, chodíme do knihovny, společně jezdíme do muzeí či na výstavy.
Také se snažíme využít přírody ke sportování – když napadne sníh, tak sáňkujeme, je-li zamrzlo, bruslíme. Chodíme do lesa. Pečlivě třídíme odpad a staráme se o květinovou zahrádku u školy i před jídelnou.
Stravujeme se v místní mateřské škole, kam docházíme asi 150 metrů. Žáci si obědy a jejich kvalitu moc pochvalují.
Jsme zapojeni do programu Školní mléko.
 

  • Individuální vzdělávací potřeby pro žáky

Někteří žáci mají individuální vzdělávací program podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Škola zabezpečuje pomůcky pro žáky s dysfunkcemi.
 

  • Spolupráce s rodinami žáků a se zřizovatelem

Jsme takřka v každodenním kontaktu s rodiči, konzultujeme s nimi program a akce školy, samozřejmostí jsou třídní schůzky i individuální pohovory. Pro rodiče pořádáme vystoupení ke Dni matek, dále připravujeme program pro vítání občánků v obci.
Obec akceptuje naše požadavky a vychází nám vstříc v plnění našich úkolů při vzdělávání i výchově.
 

  • Hodnocení výuky

Výsledky vyučování v uplynulých letech byly velmi dobré. Svědčí o tom i odezva ze škol, na kterých naši žáci pokračují v 6. ročníku. Talentované žáky připravujeme na studium na víceletém gymnáziu v Hořicích.
Problémy řešíváme především kvůli nepořádnosti žáků, dále kvůli náznakům nesnášenlivosti či při řešení mezilidských vztahů.
Pedagogové přistupují k výuce velice odpovědně. Nepřítomným žákům posílají probírané učivo a domácí úkoly denně domů. Snažíme se o dobrou informovanost rodičů písemně i telefonicky. Dbáme na osobní bezpečnost žáků. Upravujeme provoz školy i školní řád tak, aby co nejjasněji definoval vhodné chování a postihoval nepravosti a nebezpečné chování.
Samozřejmostí je pravidelná kontrola prací písemných i slovních projevů.Žáci jsou hodnoceni známkou nebo slovně ( na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a po dohodě s rodiči). Podporujeme sebehodnocení žáků.
 

  • Školní klima

Snažíme se o vytvoření příjemného prostředí, které by dětem připomínalo domov. Vedeme je k tomu, aby se chovali slušně vzájemně i k učitelům, pomáhali si při hrách i učení. Často pořádáme výlety a exkurze, aby poznali svůj rodný kraj a byli hrdí na svou vlast. Jedenkrát ročně jezdíme na školu v přírodě.

Novinky

Začátek školního roku

30.08.2019 00:00
Začátek školního roku 2019-2020 zahajime 2.9.2019 v 8:00 v budově školy. Těšíme se na vás. Vaše...

Facebook

24.09.2017 20:08
Jsme pokroková škola :-) Můžete si nás přidat mezi přátele. Jméno - Základní Škola Jeřice Přidáváme...

Zveřejňování fotografií

05.01.2015 20:11
Na webové stránce https://zsjerice.rajce.net jsme založily fotogalerii fotek z našich akcí. Některé...